Yazar: M. Sami Ramazanoğlu

Îmânın Şahidleri

Musâhabe - Mahmud Sami Ramazanoğlu (ks) Îmânın Şahidleri Sayı : 382 - Aralık 2017 Allah Teâlâ buyuruyor: “Siz zanneder misiniz ki, şâhidsiz dâvânızı yani mü’min olduğunuzu isbât edebilirsiniz Cenâb-ı Hakk şâhid taleb edecektir.” (Ankebût Sûresi, 1-2) buyurulmuştur. Bir dâvâcı var, bir de dâvâlı. Dâvâcı olanın mahkeme huzûrunda dâvâsını isbât için iki şâhid lâzımdır. Şu halde…
Read more

İşi Sağlam Yapmak da İbâdettir

Musâhabe - Mahmud Sami Ramazanoğlu (ks) İşi Sağlam Yapmak da İbâdettir Sayı : 381 - Kasım 2017 Allah Resûlü -sallallahu aleyhi ve sellem- buyuruyor: “Ey insanlar! Andolsun ki, Allâh’ın size emrettiği neyse ben size ondan başkasını emretmiyorum. Sizden nehyettiği şeylerden başkasını da yasak etmiyorum. Rızkı aramakta iyi ahlâklı olun, hîlekârlığa, ihtirasa gayr-i meşrûya sapmayın! Ebu’l-Kasım’ın…
Read more

Allah’a Yaklaştıracak İlim

Musâhabe - Mahmud Sami Ramazanoğlu Allah'a Yaklaştıracak İlim Sayı : 380 - Ekim 2017 Allah Teâlâ buyuruyor: “Ey Ümmet! Sizden bir cemâat olsun ki o cemâat nâsı hayra davet ve mâruflarla emir ve münkerâttan nehyetsin. İşte şu hayra davet edip emr-i bi'l-mârûf ve nehy-i ani'l-mün­kerle meşgul olanlar ancak felah bulup azâbdan kurtulanlardır.” (Âl-i İmran Sûresi,…
Read more

İhyâ-yı Sünnet

Musâhabe - Mahmud Sami Ramazanoğlu (ks) İhyâ-yı Sünnet Sayı : 379 - Eylül 2017 Hengâm-ı kurb-i kıyamette ve vakt-i terâküm-i zulumât­ta, âlem ise bu girdâb-ı zulumâta düşmüştür. Bu za­manda bir sünneti ihya ve bid'ati terk ile tarîk-i müstakimi bul­mak, ancak envâr-ı sünen-i nebeviyye olmadıkça muhaldir. Ve et­vâr-ı nübüvveti iltizâm etmedikçe necat müyesser olmak da mahz-ı…
Read more